Regulamin

 

 

1.     Definicje

 

Polska Press - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699 właściciel i administrator serwisu regioDom, regioMoto, regioFirma, regioPraca, regioBazar.

 

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy (platforma hostingowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002, Dz. U. z dnia 9.09.2002), którego właścicielem są Polska Press, w szczególności:

regioDom,

regioMoto,

regioFirma,

regioPraca,

regioBazar

 

regioDom – internetowy serwis ogłoszeniowy (platforma hostingowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002, Dz. U. z dnia 9.09.2002), którego właścicielem i administratorem jest Polska Press, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości.

 

regioMoto – internetowy serwis ogłoszeniowy (platforma hostingowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002, Dz. U. z dnia 9.09.2002), którego właścicielem i administratorem jest Polska Press, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży, kupna lub wynajmu pojazdów i części zamiennych oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem motoryzacyjnym.

 

regioPraca – internetowy serwis ogłoszeniowy (platforma hostingowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002, Dz. U. z dnia 9.09.2002), którego właścicielem i administratorem jest Polska Press, umożliwiający zamieszczanie ofert pracy oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem pracy.

 

regioFirma – internetowy serwis ogłoszeniowy (platforma hostingowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002, Dz. U. z dnia 9.09.2002), którego właścicielem i administratorem jest Polska Press, umożliwiający zamieszczanie informacji o firmach oraz innych treści związanych z rynkiem biznesowym.

 

regioBazar – internetowy serwis ogłoszeniowy (platforma hostingowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002, Dz. U. z dnia 9.09.2002), którego właścicielem i administratorem jest Polska Press umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń drobnych nie odpowiadających profilom wyżej wymienionych serwisów.

 

Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi i Użytkownikowi branżowemu miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi lub Użytkownikowi branżowemu sporządzenie oferty w ramach jednego z następujących serwisów regioDom, regioMoto, regioPraca, regioFirma, regioBazar.

 

Ogłoszeniodawca – Użytkownik oraz Użytkownik Branżowy publikujący Ogłoszenia w Serwisach, który wyraził zgodę na treść niniejszego regulaminu

 

Cennik – ustalane przez Polska Press opłaty za umieszczenie ogłoszeń lub korzystanie z serwisu w innej formie, uiszczane przez użytkownika przed emisją ogłoszenia.

 

Użytkownikosoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna korzystająca z serwisu i jego  funkcjonalności, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu.

 

Użytkownik Branżowy – osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z serwisu, zawodowo trudniąca się obrotem lub pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, pojazdami, częściami samochodowymi oraz podmiot pośredniczący w zatrudnieniu - który wyraził zgodę na treść niniejszego regulaminu

 

Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem lub Użytkownikiem branżowym a Polska Press prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie.

 

Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której Polska Press rozpoczyna wykonywanie świadczenia polegającego na emisji ogłoszenia lub reklamy.

 

Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Polska Press, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu regioDom, regioMoto, regioPraca, regioFirma, regioBazar.

 

Bazy danych – zbiór danych zgromadzonych różnymi metodami według ściśle określonych kryteriów, udostępniony miedzy innymi poprzez środki elektroniczne, zawiera informacje na temat firm i instytucji z różnych branż.

 

Wyszukiwarka – narzędzie udostępnione użytkownikowi dla sprawnego przeszukiwania bazy danych w poszczególnych serwisach.

 

Komentarz / opinia – pisemna forma wyrażenia swojego zdania na temat produktu, usługi lub użytkownika.

 

 

 2.      Zasady ogólne

 

2.1.                 Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie świadczenia najwyższej jakości usług i określa zasady korzystania z serwisów należących do firmy Polska Press.

 

 

2.2.                 Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie.

 

2.3.                 Polska Press nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Użytkownicy i Użytkownicy branżowi.

 

2.4.                 Polska Press zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach Serwisu, do jednostronnego wprowadzania zmian w zawartości wyżej wymienionych serwisów, a Użytkownik i Użytkownik branżowy ma jedynie prawo do korzystania z funkcjonalności serwisów na zasadach uregulowanych przez niniejszy regulamin.

 

2.5.                 Użytkownicy korzystający z Serwisów pozostają anonimowi, a informacje, jakie pozostawiają po swojej aktywności będą wykorzystywane przez Polska Press tylko dla czynności technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

 

2.6.                 Zabrania się Ogłoszeniodawcom zamieszczania w treści ogłoszenia jakiejkolwiek formy reklamowej lub promocyjnej serwisów internetowych nie powiązanych z firmą Polska Press.

 

2.7.                 Mając na celu dobro Ogłoszeniodawców  zabrania się podmiotom trzecim kopiowania i powielania treści ogłoszeń lub ich integralnej części (w tym zdjęć i plików wideo), a także wykorzystywania tych ogłoszeń w każdy inny sposób bez zgody Ogłoszeniodawcy wydanej za pośrednictwem Polska Press. Dlatego też Ogłoszeniodawca zrzeka się prawa do udzielania samodzielnie zgody na powyższe czynności.

 

2.8.                 Polska Press zastrzega, iż rozpowszechnianie artykułów i materiałów zamieszczonych w Serwisach jest zabronione bez zachowania warunków korzystania z treści :

 

Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, w celach informacyjnych, rozpowszechnionych przez serwis regioDom, regioMoto, regioPraca, regioFirma, regioBazar wszelkich materiałów na nim zamieszczanych (z wyłączeniem fotografii) w ograniczonej formie, tj. tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS.

2. W zamian za powyższe uprawnienie Korzystający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do serwisu regioDom, regioMoto, regioPraca, regioFirma, regioBazar do dalszej części materiału.

Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego.

3. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia, aby linki kierujące do serwisu regioDom, regioMoto, regioPraca, regioFirma, regioBazar a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie były blokowane przed robotami wyszukiwarek.
Uwaga. Naruszenie powyższych zasad grozi odpowiedzialnością prawną.

 

2.9.                 Ogłoszenia dotyczące motoryzacji, pracy i nieruchomości mogą być publikowane jedynie w serwisach im dedykowanych.

 

2.10.             Każda treść ogłoszenia musi być zgodna z formą jego dodania tzn. samochód osobowy na sprzedaż musi być dodany do kategorii samochód osobowy sprzedam.

 

2.11.             Zamieszczenie ogłoszenia wbrew punktom 2.9 i 2.10 jest jednoznaczne ze złamaniem regulaminu i takie ogłoszenie zostanie usunięte bez poinformowania Ogłoszeniodawcy..

 

2.12.             Polska Press nie ma obowiązku zwrócenia kosztów zamieszczenia ogłoszenia w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie 2.11.

 

2.13.             Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Ogłoszeniodawcom, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich przysługujących Polska Press.

 

2.14.             W Serwisach regioDom, regioMoto, regioPraca, regioBazar zabrania się umieszczania ogłoszeń mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.

 

2.15.             Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór.

   

2.16.             Jeżeli dany Ogłoszeniodawca zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminem Polska Press mogą, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia:

 

- usunąć dany plik multimedialny z ogłoszenia,

 

- usunąć dane ogłoszenie,

   

2.17.             Polska Press informuje, że współpracują z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Ogłoszeniodawca umieszczając w Serwisie ogłoszenie wyraża zgodę na ewentualną emisję ogłoszenia w w/w mediach.

 

2.18.             Z uwagi na starania Polska Press w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Ogłoszeniodawców podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności serwisów do wymagań i potrzeb Ogłoszeniodawców, w przypadku otrzymania przez Ogłoszeniodawcę od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Polska Press na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Serwisie ogłoszeniem, w szczególności, której intencją jest skłonienie Ogłoszeniodawcę do zaprzestania korzystania z usług Polska Press, lub która taki cel chce osiągnąć, Ogłoszeniodawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Polska Press przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy bok@regiofirma.pl . Ogłoszeniodawca upoważnia Polska Press do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Ogłoszeniodawcy celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

 

2.19.             Jeżeli w procesie korzystania z usług Polska Press Ogłoszeniodawca podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame, co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Ogłoszeniodawca nadal korzysta z w/w usług, Ogloszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Polska Press o zmianach mailem na adres bok@regiofirma.pl .

 

2.20.             Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na umieszczanie przez Polska Press w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Ogłoszeniodawcy, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Polska Press. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia  ani odbioru treści danego ogłoszenia.

 

2.21.             Zabrania się Ogłoszeniodawcom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Ogłoszeniodawców) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w Serwisie za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie Serwisu, chyba, że działania te występują  za pisemną zgodą Polska Press lub w ramach oprogramowania udostępnionego Ogłoszeniodawcy w w/w celu przez Polska Press. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Polska Press, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania eksportów ogłoszeń Ogłoszeniodawców dokonujących danych naruszeń.

 

2.22.             Oprogramowanie służące do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www Serwisów, jak również sam proces eksportu i jego charakterystyka, powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej Ogłoszeniodawcom lub zaakceptowanej przez Polska Press.

 

2.23.             Użytkownik i Użytkownik branżowy może sporządzać wydruki ogłoszeń tylko na własne potrzeby.

 

2.24.             Użytkownikiem serwisów o których mowa w niniejszym regulaminie może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

2.25.             Uczestnictwo w serwisach wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu.

 

2.26.             Korzystanie z serwisów jest dobrowolne i każdy użytkownik może zamieścić na łamach serwisów swoje dane osobowe. Przekazanie tych danych nie jest wymogiem koniecznym do uzyskania możliwości korzystania z serwisów.

 

2.27.             Polska Press zastrzega sobie prawo do możliwości poproszenia użytkownika o przesłanie dokumentów potwierdzających prawdziwości przekazanych danych.

 

2.28.             Użytkownik ma prawo obejrzeć własne dane pozostawione w serwisach, a także ma prawo do wprowadzania zmian jak i do żądania usunięcia tych danych.

 

2.29.             Zamieszczając swoje dane na serwisach Polska Press Użytkownik wyraża zgodę na to by wspomniane dane mogły być przekazywane podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Polska Press czynności w ramach oferowanych usług.

 

2.30.             Ogłoszeniodawca zezwala Polska Press dokonywać darmowej emisji zamieszczonych w serwisie ogłoszeń lub ich części, w innych mediach, w szczególności takich jak: prasa, telewizja, internet, bannery, billboardy.

 

2.31.             Niedopuszczalne są działania użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie któregokolwiek Serwisu.

 

2.32.             Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących Polska Press i ich serwisom lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.

 

 

3.      Zasady funkcjonowania serwisu regioDom, regioMoto, regioPraca

 

3.1.                  Serwisy regioDom, regioMoto, regioPraca, regioBazar, regioFirma udostępniają Użytkownikom możliwość odpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronach serwisów ogłoszeń związanych z branżą, z którą dany serwis jest powiązany.

 

3.2.                 Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd użytkowników serwisu.

 

3.3.                 Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w ogłoszeniu zdjęć dotyczących przedmiotu ogłoszenia.. W ogłoszeniach nie jest dopuszczalne zamieszczanie zdjęć niedotyczących treści danego ogłoszenia, w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej.

 

3.4.                  Zamieszczanie ogłoszeń jest płatne. Wysokość opłat określa każdorazowo cennik usług zamieszczony na każdym Serwisie.

 

3.5.                  Użytkownik branżowy może regulować opłaty za korzystanie z serwisu przelewem, kartą płatniczą lub podbijać ogłoszenie sms-em. Użytkownik może regulować opłaty za korzystanie z serwisu jedynie sms-em.

 

3.6.                 Dla emisji ogłoszenia niezbędne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 

- poprawne wypełnienie formularza ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części,

 

- dokonanie płatności określonej w cenniku lub jeśli taka opcja jest przewidziana, wysłanie SMS-a z podanym kodem.

 

3.7.                 Emisja ogłoszenia następuje  po dokonaniu wpłaty lub po wysłaniu SMS –a.

 

3.8.                 Każde ogłoszenie zawierające zdjęcie może zostać za dodatkową opłatą zamieszczone na stronie głównej danego serwisu.

 

3.9.                 Opcja oferta polecana na stronie głównej jest dostępna jedynie dla ogłoszeń zawierających zdjęcie.

 

3.10.             Możliwe jest wyróżnianie za dodatkową opłatą na listach wyników wyszukiwania ogłoszeń.

 

3.11.             Zamieszczanie ogłoszeń przez Użytkowników branżowych wymaga sporządzenia na piśmie pomiędzy Polska Press, a danym podmiotem stosownego zamówienia lub umowy o współpracy, na warunkach określonych stosowną ofertą. Umieszczanie przez takie podmioty ogłoszeń na zwykłych zasadach mających zastosowanie do Użytkowników skutkować będzie usuwaniem tych ogłoszeń przez Polska Press.

 

 

4.     Zasady funkcjonowania serwisu regioFirma

 

4.1.                 Baza danych regioFirma.pl zawiera informacje o podmiotach będącymi osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski jak i poza jej granicami.

 

4.2.                  Użytkownik i Użytkownik branżowy, który skorzystał z usług firmy posiadającej wpis w serwisie regioFirma może  wstawiać komentarze opisujące jakość zadowolenia Użytkownika lub Użytkownika branżowego z wykonanej usługi.

   

4.3.                 Polska Press świadczy także usługi w zakresie udostępniania i utrzymywanie stron www w domenie regioFirma. Wysokość opłat za udostępnianie stron www określa każdorazowo cennik .

 

4.4.                 Polska Press zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy strony www serwisu i odmowy świadczenia usługi pod określoną nazwą w domenie regioFirma.pl.

   

4.5.                 Dokonanie wpisu do bazy danych w formie najprostszej jest bezpłatne, a rozszerzone możliwości dodania firmy do serwisu podlegają opłacie, których wysokości reguluje cennik .

 

4.6.                 Po dokonaniu przez Użytkownika wpisu bezpłatnego, jego wykasowanie może być dokonane wyłącznie przez odpowiednią, dedykowaną osobę w Polska Press (Administrator).

 

4.7.                 Publikowane komentarze są subiektywnymi opiniami Użytkowników. Polska Press nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania komentarza, Użytkownik powinien być zalogowany.

 

4.8.                 Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za komentarze umieszczone przez niego w Serwisie regioFirma.pl.

 

4.9.                 Użytkownik powinien powstrzymywać się od wypowiedzi podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności inspirują do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik powinien dodatkowo powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.

 

4.10.             Polska Press nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzegają sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji, w szczególności gdy:

 

- naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej;

- Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym;

- zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż opiniowana firma oraz katalogów firm innych niż Serwis regioFirma.pl;

- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

- naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej;

- zmierzają do sztucznego zawyżenia bądź zaniżenia wiarygodności firmy bądź w inny sposób świadomie wprowadzają w błąd.

 

4.11.             Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Polska Press wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisach, a w szczególności jego komentarzy na temat produktów lub usług oraz oceny produktów lub usług.

 

 

5.      Zasady funkcjonowania serwisu regioBazar

 

5.1.                 Ogłoszenia zamieszczone na serwisie regioBazar będą publikowane przez maksymalny okres 30 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w serwisie.

 

 

6.      Szczególne zasady zamieszczania ogłoszeń.

 

6.1.                 Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii serwisu ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.

 

6.2.                 Niedozwolone jest by adres strony www tworzył jako jedyny opis dodatkowy ogłoszenia. Opis także nie może przekierowywać użytkownika do innej strony www.

 

6.3.                 Kolejność wyświetlania się wyników wyszukiwania jest uzależniona od formy opublikowania ogłoszeń. W pierwszej kolejności są publikowane oferty wyróżnione

 

6.4.                 Każde ogłoszenie może zostać przesunięte na liście wyników wyszukiwania poprzez funkcje podbij, dzięki której istnieje możliwość przesunięcia oferty podbijanej na miejsce pierwsze listy wyników (w danej kategorii).

 

 

7.     Edycja i usuwanie z serwisów ogłoszeń przez użytkowników

 

7.1.                 Użytkownik ma dostępne  kilka sposobów zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z serwisów:

 

- OPCJA PROSTA: podczas wpisywania treści ogłoszenia należy podać w polu e-mail adres e-mail, na który zostanie następnie przesłany link do strony umożliwiającej edycję lub skasowanie ogłoszenia.

 

- LOGOWANIE: przed zamieszczeniem oferty należy zalogować się w danym serwisie. Jeśli Użytkownik nie posiada swojego profilu w Serwisach należy skorzystać z opcji rejestracji w serwisie, co umożliwia w efekcie zarządzanie ogłoszeniami danego Użytkownika z jednego miejsca. Rejestracja jest bezpłatna. Po zalogowaniu każde zamieszczone ogłoszenie będzie dołączone do profilu danego Użytkownika w serwisie. Korzystając z opcji MOJE OGŁOSZENIA można kontrolować wszystkie zamieszczone oferty, edytować je, kasować, a ogłoszenia nieaktywne aktywować. Przed zamieszczeniem ogłoszenia należy dokonać logowania.

 

7.2.                 Jeśli nie skorzystano z żadnej z powyższych opcji, istnieje możliwość kontaktu z Polska Press mailem na adres bok@regiofirma.pl . Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące rejestracji danego ogłoszenia (sposób rejestracji, kod rejestracyjny jeśli został użyty itp.).

 

7.3.                  Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu bezpośrednio po odświeżeniu. Czas oczekiwania na odpowiedź serwera może być minimalnie różny w zależności od ilości użytkowników aktualnie korzystających z serwisu oraz przepustowości łącza użytkownika

 

 

8.     Odpowiedzialność

 

8.1.                 Użytkownik korzysta z serwisów na własny koszt i ryzyko.

 

8.2.                 Polska Press nie udziela gwarancji na korzystanie z serwisów Polska Press. W związku z tym firma nie gwarantuje bezawaryjnej pracy serwisów, bez błędów, przerw, czy wad innej formy a także że rezultaty wyszukiwania będą zgadzały się w 100% z oczekiwaniami użytkownika.

 

8.3.                 Polska Press nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie informacji zawartych na łamach serwisów.

 

8.4.                 Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

8.5.                 Polska Press nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Polska Press nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

 

8.6.                Polska Press nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.

 

8.7.                 Polska Press nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Użytkownika od Ogłoszeniodawcy w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Polska Press nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Ogłoszeniodawcy towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach nie wywiązywania się Ogłoszeniodawców względem Użytkowników z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.

 

8.8.                 Odpowiedzialność Polska Press  z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nie opublikowania lub częściowego nie opublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Ogłoszeniodawcę za publikację oferty/ofert.

 

8.9.                 Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Polska Press z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Polska Press z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Ogłoszeniodawca naprawi Polska Press wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

 

8.10.             Postanowienia pkt 8.9 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Polska Press, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.

 

8.11.             Polska Press oraz Użytkownik i, odpowiednio, Polska Press oraz Ogłoszeniodawca wyłączają w stosunkach  pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Polska Press za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

 

8.12.             Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisów. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Polska Press, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub dobre imię Polska Press.

 

8.13.             Polska Press nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Polska Press nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Polska Press deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania serwisów.

 

8.14.             Polska Press nie odpowiada za przerwy w dostępie do swoich serwisów spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

 

8.15.             Bez względu na treść pkt 8.14 powyżej Polska Press jest uprawniona do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem serwisów, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją serwisów, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu i nie powinny trwać dłużej niż 12 godzin miesięcznie.

 

9.     Ochrona prywatności

 

9.1.                 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są Polska Press. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Polska Press , w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z serwisów Polska Press nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 

9.2.                 Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

 

9.3.                 Polska Press zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwiają Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

9.4.                 Dane użytkownika serwisów Polska Press służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystanie ich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabroniona.

 

 

10.        Reklamacje

 

10.1.             Użytkownik ma prawo do składania reklamacji niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia emisji ogłoszenia (także od dnia planowanego zakończenia emisji ogłoszenia).

 

10.2.             Reklamacje powinny być przesyłane drogą mailową bądź listownie na adres Polska Press podany w każdym serwisie.

 

10.3.             Reklamacja powinna zawierać dokładny opis sytuacji, jakiej dotyczy a także pełne dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje.

 

10.4.             Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych, a o decyzji użytkownik niezwłocznie zostanie poinformowany pisemnie bądź mailowo.

 

 

11.       Zmiany w regulaminie

 

11.1.             Polska Press zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego załączników.

 

 

12.        Opłaty

 

 

12.1.             Usługi świadczone przez serwisy Polska Press są płatne, a wysokość opłat oraz zasady ich pobierania uregulowane są w załączniku nr1. do niniejszego regulaminu.

 

  

13.        Zasady szczególne publikacji Ogłoszeń - przewidziane dla Użytkowników branżowych

 

13.1.             Zamieszczanie ogłoszeń wymaga sporządzenia na piśmie stosownego zamówienia lub umowy o współpracy, na warunkach określonych stosowną ofertą. Umieszczanie przez takie podmioty ogłoszeń na zwykłych zasadach mających zastosowanie do Użytkowników prywatnych skutkować będzie usuwaniem tych ogłoszeń.

 

13.2.             Ogłoszenia są publikowane w ramach abonamentu bez ograniczeń czasowych,  pod warunkiem, że ich treść będzie przez zamieszczającego aktualizowana. Ogłoszenia, których treść nie jest aktualizowana co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesięcy od ostatniej aktualizacji automatycznie będą usuwane z serwisu. Za pierwszy dzień publikacji uważa się dzień publikacji ogłoszenia w serwisie.

 

  

14.         Forum

 

14.1.             Serwisy udostępniają swoim Użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji i komentarzy.

 

14.2.             Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z forum i przyjmuje do wiadomości, że wpisy na forum są czytane przez moderatora wyznaczonego przez Polska Press

 

14.3.             Użytkownik publikuje swoje komentarze na własną odpowiedzialność. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na forum.

 

14.4.             Wszystkie dane dotyczące Użytkowników forum są dostępne tylko dla Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazania danych o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na forum.

 

14.5.             Niedopuszczalne jest umieszczanie na forum treści:

 

- sprzecznych z prawem;

- obrażających lub zawierających niesprawdzone zarzuty w stosunku do innych osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych;

- obrażających narodowości, religie lub rasy;

- zawierających wulgaryzmy;

- propagujących przemoc, alkohol, narkotyki i inne używki;

- zawierających przekaz reklamowy.                                

 

14.6.             Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub przeredagowania wiadomości umieszczonych na forum: zawierających treści naruszające w punkcie 14.5 powyżej; zawierających dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe lub linki do prywatnych stron internetowych; będących merytorycznie bez związku z komentowaną treścią.

 

14.7.             Administrator Serwisu może zablokować dostęp do forum Użytkownikowi naruszającemu postanowienia niniejszego regulaminu.

 

14.8.             Każdy Użytkownik forum może posiadać tylko jedno konto.

 

14.9.             Użytkownik wypowiadając się na forum wyraża zgodę na umieszczenie swoich wypowiedzi lub ich fragmentów w innych publikacjach podmiotów powiązanych z Polska Press.

 

14.10.         Wszelkie uwagi skierowane do administratora Serwisu należy wysyłać pod adres: bok@regiofirma.pl .

 

 

15.         Postanowienia końcowe

 

15.1.             Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik  wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 

15.2.             Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Polska Press zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.